آمار تفکیکی بیماران کرونایی استان همدان

آمار تفکیکی بیماران کرونایی استان همدان

همدان – تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ٩٣ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٧ هزار و ٧۵١ مورد بستری و ۴٣ هزار و ٧٩٣ مورد سرپایی افزایش یافته است.