آمار تفکیکی کرونای استان همدان

آمار تفکیکی کرونای استان همدان

همدان_تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١٨٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٧ هزار و ۶٧٧ مورد بستری و ۴٣ هزار و ۶٠٧ مورد سرپایی افزایش یافته است.