آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بررسی شد

آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهادها و گزارش کمیته تخصصی برای تطبیق آیین‌نامه با سند الزامات تحقق سیاست‌ها که به تازگی به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، مورد بررسی قرار گرفت و مواد و تبصره‌های مربوط به کلیات و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین، از تصویب هیئت گذشت.

ادامه بررسی مقررات پیشنهادی کمیته تخصصی در خصوص نظارت بر مقررات و نظارت در مرحله اجرا، به جلسه بعد این هیئت موکول شد.

منبع : مهر