برخورد احساساتی با بودجه ۱۴۰۰ مشکل اقتصادی مردم را درمان نمی‌کند

برخورد احساساتی با بودجه ۱۴۰۰ مشکل اقتصادی مردم را درمان نمی‌کند