برگزاری مشروط نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

برگزاری مشروط نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01

به گزارش مهر، روال کار در رابطه با اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک و نشست های آنها، برگزاری هر دو هفته یکبار است. بر این اساس نشست جدید هیات رئیسه و اجرایی باید این هفته برگزار شود اما به خاطر حادتر شدن شرایط کرونایی کشور که حتی منجر به اعمال محدودیت های دو هفته ای هم شده، برگزاری این نشست در موعد مقرر هنوز قطعی نشده است.

در صورتیکه قرار بر برگزاری نشست هفتاد و سوم هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک باشد، این نشست باید یکشنبه برگزار شود اما قطعیت این موضوع شنبه و با لحاظ کردن تصمیمات تکمیلی در رابطه با محدودیت های دو هفته ای اعمال می شود. حتی برای برگزاری این نشست از خودِ اعضا هم نظرسنجی شده است.