بورس؛ بهترین راه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم

بورس؛ بهترین راه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند با زیرساخت‌هایی که دارد پول‌های خرد را به خدمت تولید و جهش تولید بیاورد و شعار سال را عملیاتی کند.

بورس؛ بهترین راه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم

محسن علیزاده در این باره نوشت: از ملزومات اساسی تحقق شعار سال حمایت و نظارت جدی از بازار سرمایه است.

بورس از جهت اینکه می‌تواند نقدینگی را جامعه به خدمت تولید بیاورد پوشش ضد تورمی را نیز داشته و بهترین راه برای عملیاتی کردن شعار سال است.