بیماران دیالیزی بیمارستان شهید محمدی واکسن کرونا دریافت کردند

بیماران دیالیزی بیمارستان شهید محمدی واکسن کرونا دریافت کردند

به گزارش مهر، محمد تمدن دار با با بیان اینکه بیماران خاص به دلیل شرایط بیماری زمینه‌ای در اولویت واکسیناسیون عمومی هستند، افزود: بیماران خاص مرکز ابوریحان و بیماران سرطانی بخش شیمی درمانی و پرتو درمانی نیز در روز دوم واکسینه شدند.

وی اضافه کرد: مرکز جامع دیالیز ببمارستان شهید محمدی با ٣٣ تخت در ٣ شیفت کاری و دیالیز حاد این مجتمع با ٤ تخت به صورت شبانه روزی خدمت رسانی می‌کنند که در حال حاضر ۱۸۰ بیمار دیالیز خونی و ۲۶ ببمار دیالیز صفاقی به عنوان بیمار ثابت و همچنین بیماران اورژانس و بخش‌ها در صورت لزوم از خدمات این مرکز بهره‌مند می‌شوند.