تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران/ «رضایی کوچی» رئیس ماند

تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران/ «رضایی کوچی» رئیس ماند

به گزارش مهر، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عصر امروز با دستور کار انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد.

بر این اساس، محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم انتخاب شد.

همچنین اسماعیل حسین زهی و صدیف بدری به عنوان نواب اول و دوم این کمیسیون در مجلس یازدهم انتخاب شدند.

احمد جباری و آرا شاوردیان نیز به عنوان دبیران اول و دوم و عبدالجلال ایری به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.