جزئیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها/ تغییر اراضی خارج از بافت شهری ممنوع می‌شود

جزئیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها/ تغییر اراضی خارج از بافت شهری ممنوع می‌شود

فارس: طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب اول آبان سال 1385 و مصوب بعدی آن و  اصلاحیه 31 خرداد سال 1379 با امضای 24 نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نه تنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است بلکه باعث ساخت و سازهای غیرقانونی و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است لذا این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد.

اسامی امضا کننده این شرح به شرح ذیل است:

ابوالفضل ابوترابی – مجید نصیرائی – حسینعلی حاجی دلیگانی – جعفر قادری – پروین صالحی مبارکه – حسین میرزائی – مالک شریعتی نیاسر – علی بابائی کارنامی – حجت اله فیروزی – سیدجواد حسینی کیا – محمدتقی نقدعلی – رسول فرخی میکال – رحیم زارع – محمد باقری – نصراله پژمان فر – حسین حق وردی – سیدعلی یزدی خواه – جعفر راستی – فریدون حسنوند – علی اصغر عنابستانی – محمدصالح جوکار – بهروز محبی نجم آبادی – روح اله نجابت – اصغر سلیمی

عنوان طرح:  طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب 1379/3/31 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 

1-ماده یک به شرح زیر اصلاح می شود 

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها اراضی مذکور براساس آیین نامه ای که ظرف 6 ماه توسط جهاد کشاورزی تهیه به تصویب هیئت دولت می‌رسد به 3 درجه طبقه بندی می‌شوند و تغییر کاربری این اراضی در خارج از حدود قانونی شهرها و شهرک‌ها جزء در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون ممنوع می‌باشد. 

2 -در تبصره 1 عبارت «درجه یک» بعد از کلمه « اراضی » در سطر یک اضافه گردد 

3 -متن زیر به عنوان تبصره 2 الحاق می گردد. 

تبصره 2 -تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی درجه 2 موضوع این قانون با توجه به اطلس کشاورزی هر شهرستان به عهده کمیسیونی مرکب از فرماندار، روسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دبیر انجمن صنفی کشاورزان و یکنفر از اساتید دانشگاه در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون می باشد که ریاست آن با فرماندار و 

دبیری رئیس جهاد کشاورزی می‌باشد این کمیسیون باید ظرف یک سال اطلس کشاورزی هر شهرستان را تهیه نمایند. 4 -متن زیر به عنوان تبصره 3 الحاق می گردد 

تبصره 3 تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی درجه 3 با کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی و کارشناس حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان می باشد. 

دبیر خانه کمیسیون های تبصره 2 و 3 در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره 1 می باشد. 

5 -در تبصره 4 عبارت « جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمانهای جهاد کشاورزی استانها» گردد. 6 -در تبصره 6 عبارت «این قانون» جایگزین عبارت «تبصره1 این ماده» گردد. 

7 -متن زیر به تبصره 7 الحاق گردد. 

 «و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای تبصره 2 و 3 با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد کمیسیون تبصره 1 و 2 می‌باشد» 

8 -در ماده 3 عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون حذف گردد. 

9 -در ماده 7 عبارت کمیسیون های موضوع این قانون» جایگزین عبارت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 گردد. 10 –در ماده 8 عبارت 2 و3 بعد از عبارت تبصره 1 الحاق گردد. 

11 -در ماده 10 -عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون» حذف گردد 

12 -در ماده 12 -عبارت «مفاد این قانون» جایگزین عبارت «تبصره (1) ماده (1) این قانون» گردد. 

انتهای پیام/