روزنامه شوت| هوا پس است، دربی برگزار نشود!

روزنامه شوت| هوا پس است، دربی برگزار نشود!