سخنرانی روحانی در جلسه هیئت دولت آغاز شد

سخنرانی روحانی در جلسه هیئت دولت آغاز شد