مبانی قانونی صندوق بازنشستگی نفت اصول درستی است

مبانی قانونی صندوق بازنشستگی نفت اصول درستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شانا، عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: راهبرد حفظ و استمرار استقلال صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت امری خدشه‌ناپذیر است و این برآمده از ماهیت و تاریخ صندوق است.

وی افزود: هیچگاه در ادوار و اکنون، صندوق بازنشستگی صنعت نفت از محل بودجه و منابع دولتی استفاده نکرده و هیچ‌گونه ردیفی در بودجه‌های سنواتی نداشته است و هیچگاه کمکی از دولت دریافت نکرده است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تصریح کرد: صندوق نفت بر مبانی حقوقی و نظام بیمه‌ای خود استوار است، از این رو به کمک بودجه و منابع دولتی نیازمند نبوده است و همین رویکرد نیز هم‌اکنون با قوام بیشتر مدنظر است و استمرار پیدا خواهد کرد.