مجوز دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال صادر شد

مجوز دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با عبور کشور از پیک پنجم کرونا و لغو بخشنامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ادارات در شرایط سه گانه هشدار ناشی از همه گیری بیماری کرونا و با توجه به عدم بازگشایی مهدهای کودک در سراسر کشور، این معاونت با درخواست‌ها و تماس‌های مکرر مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال روبرو شد که برای حضور در محل کار با مشکل مواجه شدند.

لذا با پیگیری‌های مکرر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و طرح موضوع در سه جلسه پیاپی هیات دولت، نامه ریاست سازمان اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری به شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۲ صادر شد.

در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند خردسال، تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه دورکاری شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۸ با این مضمون که در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین عزیز از اولویت برخوردار خواهند بود مبنای عمل قرار گیرد.