میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم تعیین شد

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزانی افزایش پیدا خواهد کرد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

این افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی خواهد بود که فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه یا همتراز در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم برنامه به ترتیب ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

گفتنی است، این مصوبه در صورتی اجرایی می‌شود که در صحن مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد و از سوی شورای نگهبان تأیید شود.