همه مسیرها به سمت تفاهم میان عون و حریری مسدود است

همه مسیرها به سمت تفاهم میان عون و حریری مسدود است

به گزارش مهر، روزنامه الجمهوریه لبنان با اشاره به آخرین تحولات مربوط به روند تشکیل کابینه این کشور نوشت: همه مسیرها برای دست یابی به تفاهم میان میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان، مسدود است.

رسانه لبنانی در ادامه آورده است: روند تماس های دولتی همچنان در یک دور باطل در حال چرخیدن است و گرفتار همان شرایطی است که امکان دستیابی به تفاهم را غیرممکن می کند.

این روزنامه می نویسد: تماس ها برای تشکیل دولت به نحوی است که وجود نوعی تمایل پنهان برای بستن درهای منتهی به گشایش و در نتیجه باقی ماندن وضعیت دولت به همان شکل بحرانی و بی فایده را تایید می کند.

به نوشته این روزنامه، در همین راستا منابع آگاه از حال و هوای تماس های جاری برای تشکیل دولت، فاش کرده اند که همه راههای منتهی به ایجاد تفاهم بین میشل عون رئیس جمهوری و سعد الحریری نخست وزیر مکلف همچنان به طور کامل مسدود است و به نظر می رسد هیچ نیتی نزد هیچ یک از آن دو برای چنین تفاهمی وجود ندارد.

الجمهوریه در ادامه نوشت: روشن است که طرح ابتکاری نبیه بری برای حل و فصل بحران دولت در لبنان با بازی تلف کردن عمدی وقت روبروست و این در حالی است که وضعیت لبنان در شرایطی است که هیچ مجالی برای وقت تلف کردن وجود ندارد.