چند انتصاب در دادگستری استان تهران

چند انتصاب در دادگستری استان تهران

به گزارش مهر، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران طی احکامی رئیس و دبیر ستاد استانی گرامیداشت هفته قوه قضائیه در تهران را منصوب کرد.

در راستای اجرای دستورالعمل و برنامه‌های مصوب کشوری مبنی بر گرامیداشت هفته قوه قضائیه با رویکرد آشنایی اقشار مختلف جامعه با وظایف، عملکرد و خدمات ارزشمند دستگاه قضائی، اعضا متناظر ستاد استانی در دادگستری تهران معرفی شدند.

در این راستا، طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری تهران، مسعود ستایشی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به سمت رئیس ستاد و مدیر روابط عمومی دادگستری تهران به عنوان دبیر منصوب شدند.