۱۸ نفر دیگر به فوتی های کرونا در همدان اضافه شد

۱۸ نفر دیگر به فوتی های کرونا در همدان اضافه شد

به گزارش مهر، بر اساس اظهارات محمد طاهری تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵۵٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۴ هزار و ٨٩٨ مورد بستری و ٣۶ هزار و ٩۶۶ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد ١٩٢١ مورد افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد ٩٢۶ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٢۵ مورد در بخش عادی و ١٩ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۵٩ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۶٠٩ مورد، بهار ٨٢٠ مورد، تویسرکان ٩١۵ مورد، رزن ۶۵۵ مورد، درگزین ۲۴٠ مورد و فامنین ٢٧٨ مورد، کبودراهنگ ٩٠۵ مورد، ملایر ۲ هزار و ۶٩٩ مورد، نهاوند هزار و ٩۶٨ مورد و همدان پنج هزار و ۴٣٨ مورد است.