اخبار افزایش قیمت مسکن به مشکلی سراسری در جهان تبدیل شده است

افزایش قیمت مسکن به مشکلی سراسری در جهان تبدیل شده است

افزایش قیمت مسکن به مشکلی سراسری در جهان تبدیل شده است

 به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، افزایش قیمت خانه در سراسر جهان تبدیل به چالشی برای محک زدن توانایی بانک‌های مرکزی جهت مهار این ...

ادامه مطلب