اخبار اقیانوس هند

سیاست دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است

سیاست دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است

به گزارش مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، سابقه دریانوردی و حضور ایران در دریاها را دیرینه توصیف ...

ادامه مطلب