اخبار سولماز احدی

«پتوی آلودگی تهران» چطور در تهران شکل می گیرد

«پتوی آلودگی تهران» چطور در تهران شکل می گیرد

به گزارش مهر، سولماز احدی کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: اگر در یک روز سرد از کوهستانی مجاور یک شهر بزرگ ...

ادامه مطلب