اخبار علی نصیری اقدم

حمایت از تولید و خودکفایی گندم با چه سیاست‌هایی امکانپذیر است؟

حمایت از تولید و خودکفایی گندم با چه سیاست‌هایی امکانپذیر است؟

به گزارش مهر، نشست اول از سلسله نشست تخصصی تولید و تأمین غذای اساسی با موضوع ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در حمایت از تولید ...

ادامه مطلب