اخبار معجزه مالیات بر خانه‌های خالی در کشورهای پیشرفته/ فرانسه خانه‌های خالی را به نفع بی‌خانمان‌ها توقیف می‌کند

معجزه مالیات بر خانه‌های خالی در کشورهای پیشرفته/ فرانسه خانه‌های خالی را به نفع بی‌خانمان‌ها توقیف می‌کند

معجزه مالیات بر خانه‌های خالی در کشورهای پیشرفته/ فرانسه خانه‌های خالی را به نفع بی‌خانمان‌ها توقیف می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه سرپرستان خانوارها اعم از ...

ادامه مطلب