اخبار معلولین

عقب افتادگی تاریخی برای احقاق حقوق معلولان داریم

عقب افتادگی تاریخی برای احقاق حقوق معلولان داریم

به گزارش مهر دکتر محمد رضا شهبازی، مدیر کل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد عملکرد دولت در ...

ادامه مطلب