اخبار نوزادان نارس

خطری که نوزادان نارس را در بزرگسالی تهدید می‌کند

خطری که نوزادان نارس را در بزرگسالی تهدید می‌کند

کیسی کرامپ متخصص اطفال در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن می‌گوید: اگرچه افرادی که زودرس به دنیا می‌آیند بیشتر در معرض فشار خون بالا و سایر ...

ادامه مطلب