اخبار کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران

سوءمدیریت در نهاده‌های دامی اوج گرفت/خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!

سوءمدیریت در نهاده‌های دامی اوج گرفت/خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!

مجید محسنیان، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران در گفتگو با مهر گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که علاوه بر تحمل زیان شدید ...

ادامه مطلب
سومدیریت در نهاده‌های دامی اوج گرفت/خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!

سومدیریت در نهاده‌های دامی اوج گرفت/خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!

مجید محسنیان، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران در گفتگو با مهر گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که علاوه بر تحمل زیان شدید ...

ادامه مطلب