آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین، آموزش راحت محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین را در ادامه خوهید دید. پس با تازه ترین ها همراه باشید.

محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

مثلث متساوی‌الساقین مثلثی است که حتماً دو ساق آن با هم برابر باشند. این مثلث، علاوه بر داشتن دو ضلع برابر، دو زاویهٔ برابر هم دارد و آن دو زاویه، گوشه‌هایی هستند که روبه‌روی اضلاع برابر قرار گرفته‌اند. مثلث متساوی الاضلاع نوعی مثلث متساوی الساقین به شمار می رود.

با این وجود گاها ممکن است برای حل مسائل نیاز به محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین “isosceles triangle” داشته باشیم و از آنجاییکه فرمول های ریاضی کمی فرار هستند، قطعا فراموش خواهیم کرد که در ادامه این گزارش از بخش آموزشی دلگرم با فرمول های مربوطه آشنا خواهید شد


✈️ ارزانترین نرخ تور کیش رو از لحظه آخر بخواهید ✈️
نگران زمان نباش، تا لحظه آخر وقت داری، در لحظه سفر کن


ویژگی های مثلث متساوی الساقین

در مثلث متساوی الساقین نیمساز و عمود منصف و ارتفاع بر هم منطبق اند. (در راس بالایی) ۲.نیمساز خارجی راس مثلث متساوی الساقین با قاعده موازی بوده و برابر با زاویه های پای ساق ها میباشد

مساحت مثلث متساوی الساقین

برای محاسبه مساحت مثلث متساوی الساقین باید با توجه به مباحثی که مثلث متساوی الساقین به عنوان مسئله داده شده است، قاعده و ارتفاع را بدست بیاورید که قاعده به ضلع AB و ارتفاع هم ضلع CH می باشد.

بعد از بدست آوردن مجهولات ذکر شده باید آنها را با یکدیگر ضرب کنید و جواب بدست آمده را تقسیم بر ۲ نمائید. بطور کلی فرمول مساحت مثلث متساوی الساقین با توجه به شکل بالا طبق زیر می باشد؛

۲ ÷ (AB × CH)

محیط مثلث متساوی الساقین

محاسبه محیط مثلث متساوی الساقین نیز همانند مثلث ساده می باشد و برای آن باید هر ۳ ضلع را بایکدیگر جمع کنید که فرمول محیط مثلث متساوی الساقین با توجه به شکل بالا در زیر آورده شده است؛

AB + AC + BC