ادغام عجیب مرکز صنایع خلاق و ورزشی⁩ با مرکز ملی فرش!

ادغام عجیب مرکز صنایع خلاق و ورزشی⁩ با مرکز ملی فرش!

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل صنایع خلاق و ورزشی⁩ با مرکز ملی فرش⁩ (زیرمجموعه‌های وزارت صمت) با هم ادغام و تبدیل به مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران شدند.

در نامه برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت خطاب به زارع برزشی سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران آمده است: با توجه به ابلاغ ساختار جدید وزارت صنعت معدن و تجارت و ادغام مرکز ملی فرش ایران و اداره کل صنایع خلاق و ورزشی و نظر به شایستگی تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با نهایت تلاش و جدیت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و همکاری و هماهنگی مؤثر با همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت معدن و تجارت در چارچوب ضوابط و مقررات و در راستای تحقق اهداف برنامه‌ها تکالیف قانونی و امور محوله در مسیر دانش بنیان شدن صنعت خودرو اهتمام نمائید.

گفتنی است،

ادغام عجیب مرکز صنایع خلاق و ورزشی⁩ با مرکز ملی فرش!