اصلاح الگوی کشت از پیاز به پسته در شهر ایلخچی

اصلاح الگوی کشت از پیاز به پسته در شهر ایلخچی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی در جشنواره پسته ایلخچی اظهار کرد: بر این اساس ایلخچی از بخش‌های مهاجرپذیر استان است و مردم منطقه زمینه برای زندگی و سازگاری مهاجران را فراهم می‌کنند.

وی تاکید کرد: بستر فراهم شده برای تغییر الگوی کشت هم به علت وجود همین فرهنگ است که با واقعیت‌ها کنار آمدند و عوائد آن را مردم منطقه مشاهده و لمس می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه معرفی و امکان برندسازی پسته ایلخچی وجود دارد، یادآور شد: زمینه حتی ثبت جهانی و تجاری سازی پسته ایلخچی بر اساس قانون نام‌ها و نشانه‌ها وجود دارد چون قانون نام‌ها و نشانه‌های تجاری و قانون طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ظرفیت‌های حمایتی از این محصول برای برند شدن را دارند.

فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه با ایجاد امکانات داخل باغ در مجلس موافقت شده، افزود: البته قابلیت اجرایی آن زمانی است که روند تأیید و ابلاغ آن انجام شود و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند.

منبع : مهر