بزرگترین منطقه مرده دریایی کشف شد

بزرگترین منطقه مرده دریایی کشف شد

تازه ترین ها : منطقه مرده یا بدون اکسیژن بسیار وسیعی در دریای عرب کشف شده است که بزرگترین نمونه از این مناطق در سرتاسر جهان به شمار می رود.

براساس گزارش لايو‌ساينس، مناطق مرده، مناطق بدون اكسيژن يا بسيار كم اكسيژن از اقيانوس هستند كه موجودات زنده بسيار محدودی توانايی بقا در آن را دارند. اين مناطق در اعماق ۲۰۰ تا ۸۰۰ متری اقيانوس ايجاد مي‌شوند، جايي كه هجوم مواد مغذی شيميايی باعث افزايش رشد جلبک ها می شوند و اين افزايش رشد باعث افزايش جذب اكسيژن آب خواهد شد.

اين منطقه بدون اكسيژن وسيع اولين بار چند دهه پيش در خليج عمان كشف شد اما آخرين بار در دهه ۱۹۹۰ مورد تحقيق و بررسی قرار گرفت. اكنون محققان باری ديگر اين منطقه را مورد بررسی قرار داده و دريافته اند منطقه مرده با سرعتی بالاتر از حد انتظار در حال وسيعتر شدن است و نگرانی های جدی را برای ماهيگيران محلی و اكوسيستم منطقه ايجاد كرده است.

به گفته محققان اين منطقه از اقيانوس در حال خفگی است، همه موجودات زنده،‌ از ماهی ها گرفته تا گياهان دريايی برای بقا به اكسيژن نياز دارند پس نمی توانند در اين منطقه زندگی كنند.

خليج عمان كه وسعتی برابر ۱۸۱ هزار كيلومتر مربع دارد، دريای عرب را به خليج فارس متصل می كند و به دليل ناپايداری های سياسی و خطر راهزنان دريايی در منطقه دسترسی به اين مكان برای محققان دشوار شده بود. اما اكنون يک جفت زيردريايی روباتيک به نام گلايدرهای دريايی به دانشمندان امكان دادند اين منطقه را از راه دور بررسی كنند. اين تجهيزات اكتشافی خودكار كوچک و سبک وزن هستند و اگر چه انرژی بسيار كمی مصرف می كنند، می توانند هزاران كيلومتر را پيموده و در عمق هزار متری به تحقيق بپردازند.

اين دو كاوشگر برای هشت ماه به بررسی اعماق خليج عمان پرداخته و ميزان اكسيژن موجود در آب را ثبت كردند و داده‌هاي خود را از طريق ماهواره ارسال كردند. محققان سپس از مدل های رايانه ای برای تصويرسازی جريان های اقيانوسی و اكسيژنی كه در اين منطقه در گردش است استفاده كردند و دريافتند مناطق كم اكسيژن رشدی غيرمنتظره داشته اند.

دريای عرب زيستگاه گونه های متعددی از ماهی ها است كه در ميان آنها گونه هايی كه با شرايط كم اكسيژنی تطبيق يافته اند نيز به چشم می خورد. اما تحقيقات جديد نشان می دهند ميزان كمبود اكسيژن در خليج عمان وخيم تر از حد تصور است و اين وضعيت نه تنها برای موجودات دريايی،‌ بلكه برای انسان ها نيز عواقبی جبران ناپذير خواهد داشت.