بزرگراه بعثت و خیابان پاستور شرقی به نام شهید رییسی نامگذاری شد

بزرگراه بعثت و خیابان پاستور شرقی به نام شهید رییسی نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دویست و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه نامگذاری معبری به نام شهید آیت الله رئیسی بررسی و تصویب شد.

بر همین اساس و با رأی اکثر اعضای شورای شهر بزرگراه بعثت و خیابان پاستور شرقی در تهران به نام شهید رئیسی نامگذاری شد.