بیش از ۵ هزار قطعه بچه ماهی در رودخانه دز رهاسازی شد

بیش از ۵ هزار قطعه بچه ماهی در رودخانه دز رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طلوعی اظهار کرد: در راستای حبس زدایی و تعیین احکام جایگزین برخی از محکومان محیط زیستی ملزم به رهاسازی بیش از پنج هزار قطعه بچه ماهی در رودخانه دز شدند.

وی افزود: این احکام مربوط به جرایم محیط زیستی مثل شکار غیر مجاز پرندگان و آبزیان و یا آسیب به محیط زیست بوده است.

رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه عمومی شهرستان دزفول خبر داد: با اجرای حکم نامبرده، بیش از پنج هزار قطعه بچه ماهی در رودخانه دز رهاسازی شد.