تجهیزات معماری مورد نیاز برای اتاق سرور

تجهیزات معماری مورد نیاز برای اتاق سرور

اتاق های سرور از مراکز مهمی هستند که در واحد های سازمانی برای حفظ امنیت آن تلاش می شود. کف و سقف اتاق سرور از قسمت هایی است که توجه ویژه ای به آنها می شود. استحکام کف اتاق سرور به دلیل عبور سیم ها و کابل های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همچنین سقف اتاق سرور نیز به همین گونه است.

کف اتاق سرور

غالبا سیم های برق و کابل های شبکه را از زیر تجهیزات اتاق سرور عبور می دهند. برای این کار و ایجاد فاصله ای میان کف اتاق و پایه های رَک ها و سرور ها از کف کاذب استفاده می کنند. کف کاذب ها انواع گوناگونی دارند که بسته به شرایط محیطی مختلف از آن‌ها استفاده می شوند اما در اتاق های سرور به دلیل وجود تجهیزات الکترونیکی و وجود سیم های برق، باید احتمال اتصالی و ایجاد آتش سوزی را در نظر گرفت. به همین دلیل می توان از کف کاذب ضد برق و یا کف کاذب هایی که مقاوم در برابر آتش سوزی هستند استفاده کرد.

سقف اتاق سرور

در بعضی از اتاق های سرور تمام تجهیزات تاسیساتی و سیم های کابل ها و … را از سقف عبور می‌دهند، برای پوشش این تاسیسات و کابل ها از سقف کاذب استفاده میکنند. سقف کاذب سازه‌ای می باشد که پایین تر از سقف اتاق نصب می شود و فاصله ای را در اختیار افراد قرار می دهد تا بتوانند تجهیزات لازم خود را از بالای آن عبور دهند. در بعضی از اتاق های سرور که از کف کاذب استفاده میکنند، تمام تجهیزات از زیر کف کاذب عبور داده می شود ولی سیم های دوربین های امنیتی را از سقف کاذب عبور می دهند و دوربین های امنیتی خود را بر روی سقف کاذب سوار میکنند.

تهویه در اتاق سرور

سرور ها به دلیلcpuهایی که دارند و عملیات هایی که انجام می دهند، گرمای زیادی تولید میکنند و اگر اقداماتی به جهت خنک سازی آن‌ها صورت نگیرد احتمال از کار افتادن آنها یا آتش سوزی و خرابی دیگر تجهیزات نیز وجود دارد.

برای تهویه هوای اتاق سرور ها و خنک سازی آن‌ها از چیلرها یا دیگر وسایل خنک کننده استفاده می شود. بعضا از سقف یا کف های کاذبی که دارای سوراخ های بسیار ریزی هستند نیز استفاده میکنند تا در تهویه هوا و کاهش دمای اتاق سرور کمک کنند.

در ارگان های حساس و امنیتی و دیگر مکان هایی که از اتاق سرور استفاده میکنند، سعی بر این است که اتاق های سرور را در طبقات پایینی و یا زیر زمین ساختمان قرار دهند.

منبع