تمرکز بر آموزش های کاربردی و مهارت محور فراجا

تمرکز بر آموزش های کاربردی و مهارت محور فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا جهانگیری رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا با برخی رؤسای مراکز تابعه این مؤسسه، دیدار و گفت و گو کرد.

وی در این نشست تخصصی با تبیین تدابیر فرمانده کل انتظامی و رئیس هیئت امنا مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا، بر لزوم تمرکز بر آموزش‌های مهارتی برای مأموریت‌های بومی، توجه ویژه به آموزش خانواده‌های کارکنان فراجا و سایر نیروهای مسلح برای نیل به مهارت‌های اشتغال‌زایی و حرفه آموزی، تاکید کرد.

رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا در ادامه بر ضرورت توانمندسازی، تخصص گرایی و کارآمدی نیروهای پلیس برای انجام بهتر مأموریت‌های انتظامی و امنیتی تاکید و تصریح کرد: ایده پردازی در آموزش‌های مهارتی سازمان، از اولویت‌ها باشد.

سردار جهانگیری خاطرنشان کرد: تقویت و توسعه کمی و کیفی مهارت‌ها، ایجاد سامانه مدرسان و ساماندهی آموزانه های مدرسان، پیگیری مسائل مربوط به دانش آموختگی و جذب دانشجو با محوریت تقویت پذیرش دانشجو از بین خانواده‌های کارکنان، و … از انتظارات در این حوزه است.

وی بر لزوم پیاده سازی معماری آینده فراجا در فرآیندهای آموزش کاربردی برابر تدابیر فرمانده کل انتظامی تاکید کرد.