تورم ۱۱.۱ درصدی بخش کشاورزی در پاییز امسال

تورم ۱۱.۱ درصدی بخش کشاورزی در پاییز امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۱۰۳۶.۸ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٣.٨ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۳ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٣ درصد)، ٣.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٦.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ١١.١ درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٣ درصد مربوط به گروه صنعت می‌باشد. گروه برق نیز با تورم ٦.٩- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۶ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٣ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٦.٢ درصد مربوط به گروه معدن و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٣٢.٠ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۳.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٣.٢ درصد)، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ٥٧.٩ درصد مربوط به گروه خدمات و کم‌ترین تورم سالانه با ٣١.٩ درصد مربوط به گروه صنعت است.