تکرار جرم و قوانین اجرایی آن

تکرار جرم و قوانین اجرایی آن

ارتکاب مجدد یک جرم مشابه یا ارتکاب جرم متفاوت با قبلی توسط مجرم، بعد از سپری کردن دوران محکومیت، تکرار جرم محسوب شده و مجازات چنین شخصی بیشتر از قبل است. البته برطبق اینکه جرم حدی باشد یا تعزیری، شرایط متفاوت است.

اقسام تکرار جرم از نگاه قانون

– تکرار خاص: ارتکاب جرم مشابه برای بار دوم و … ، تکرار خاص نامیده می‌شود.
– تکرار عام: ارتکاب جرائم متعدد و مختلف توسط مجرم، بعد از هر بار مجازات، تکرار عام نامیده می‌شود.

تفاوت تکرار جرم و تعدد جرم

– در تکرار جرم، مجرم در هر بار ارتکاب به جرم دستگیر و مجازات شده است. اما در تعدد جرم، مجرم قبلا دستگیر و مجازات نشده و به همه جرائم او در یک زمان و دادگاه رسیدگی می شود.
– در تکرار جرم، مجرم مرتکب یک جرم شده و به خاطر جرائم سابقش، قبلا مجازات شده است. ولی در تعدد جرم، مجرم مرتکب جرایم متعددی شده و قبلا مجازات نشده است.
– معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم در جرائم حدی، اجرای حکم است.
– معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم در جرائم تعزیری، قطعیت حکم است.

مجازات تکرار جرم در جرائم حدی

با توجه به اینکه برای جرائم حدی، مجازات خاصی تعیین شده و قابل تغییر نیستند. بنابراین مجازات تکرار جرم در جرائم حدی بدین صورت است که اگر مجرم یک جرم مشابه را ۳ مرتبه مرتکب شود و هر بار نیز مجازات شود. مجازات تکرار آن جرم برای بار چهارم توسط وی، اعدام است.

بنابراین موارد عبارتند از مشابه بودن جرائم در هر ۴ مرتبه و سپری کردن دوران محکومیت و یا تحمل مجازات جرم در هر ۳ مرتبه قبلی 
نکته: در بعضی از جرائم، تشدید مجازات شامل مراتب دوم و سوم نیز می شود.
مثال: قوادی(رساندن دو یا چند نفر به هم برای ارتکاب زنا)
مجازات مرتبه اول: ۷۵ ضربه شلاق
مجازات مرتبه دوم و سوم: ۷۵ ضربه شلاق و ۱ سال تبعید(شامل مجرم مذکر است نه مونث)

مجازات تکرار جرم در جرایم تعزیری

طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مجرم، مرتکب جرم عمدی از نوع جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۶ شود و تا قبل از مجازات و یا در زمان مشمول مرور زمان مرتکب جرم عمدی از نوع تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگری شود، مجازات وی تا ۱.۵ برابر تشدید می شود.
طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مجرمی که مرتکب جرم تعزیری شده، بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم تعزیری شود دادگاه می تواند مجازات وی را تشدید کند. 

جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۶: جرائم تعزیری به ۸ درجه تقسیم می شوند که به ترتیب درجه ۱ جرائم سنگین و درجه ۸ جرائم سبک را شامل می شوند.
مرور زمان: مدت زمانی که در طول آن مجرم به هر علت مجازات نشود(برای مثال مشمول عفو شود) و آن زمان سپری شود؛ مرور زمان گفته می شود و دیگر نمی‌توان بعد از گذشت این مدت مجرم را مجازات کرد. این مدت زمان بر حسب درجه جرم، ۵ تا ۲۰ سال از زمانی که حکم قطعی می شود، است.

جرائمی که از تکرار جرم مستثنی هستند

طبق ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی، قوانین تکرار جرم شامل جرائم زیر نمی شود.

– جرائم سیاسی 
– جرائم مطبوعاتی 
– جرائم اطفال
تکرار جرم در جرایم تعزیری مشمول تخفیف است

طبق ماده ۱۳۹قانون مجازات اسلامی، شرایط تخفیف مجازات عبارتند از:

– اگر مجازات حداقل و حداکثر داشته باشد: کاهش مجازات تا میانگین حداقل و حداکثر
– اگر مجازات ثابت باشد یا حداقل نداشته باشد: کاهش مجازات تا نصف
تبصره: مجرمی که مرتکب سه فقره محکومیت شامل تکرار جرم باشد، تخفیف به وی تعلق نمیگیرد.

نکات مهم

– طبق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مجرم همزمان به مجازات های اعدام، حبس و تبعید محکوم شود، فقط حکم اعدام اجرا می شود.
– اگر مجرم همزمان مرتکب چند جرم حدی شود، فقط مجازات اشد اجرا می شود.
– طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری مجازات ارتکاب کمتر از ۳ جرم بدین صورت است که برای هر یک از آنها حداکثر مجازات حکم می شود ولی مجازات بیش از ۳ جرم چنین است که مجازات هرکدام از جرائم بیش از حداکثر مجازات مقرر خواهد بود. در نهایت از بین مجازات های تعیین شده، اشد مجازات اجرا می شود. 

جمع بندی

تکرار مجدد جرم مشابه یا متفاوت توسط یک شخص، دال بر بی تاثیر بودن مجازات قبلی وی است. بنابراین برای مقابله با او و جلوگیری از اقدام مجدد وی برای ارتکاب جرم، تشدید مجازات ضروری است.
این مطلب توسط مجموعه وکیل سایا تهیه شده است. در صورت نیاز به وکیل خوب و حرفه ای یا دریافت مشاوره در ارتباط با موضوع تکرار جرم، با شماره ۰۹۱۲۴۱۴۲۸۷۸ تماس بگیرید.

مطالب پیشنهادی دیگر: شرایط و قوانین الزام به تنظم سند رسمی ملک / وکیل متخصص ملکی در سراسر ایران