در مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم و نتیجه داد

در مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم و نتیجه داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید در خصوص موضوع کنکور و اینترنت در کشور در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع می‌کردند رسیدیم به وضعیتی که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم.

در مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم و نتیجه داد