دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه ای را تایید کرد

دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه ای را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، پس از انتخاب دکتر مهرعلی باران چشمه به عنوان رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد، محمدکاظم کوهی و مجتبی جوهری از وزارت ورزش و جوانان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند.

شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی های انجام شده، ضمن تایید انتخابات فدراسیون زورخانه ای ، در بخشی از رای خود آورده است:

پس از شکایت شاکیان به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری و با تجدید نظر خواهی وزارت ورزش و جوانان و پس از بررسی های صورت گرفته و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نیز نقض و حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می شود.

منبع : مهر