شنبه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان

شنبه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال جاری پانزدهم مهرماه است، اظهار داشت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.