فرصت ۲ ماهه دستگاه‌ها برای تهیه برنامه عملیاتی امنیت غذایی

فرصت ۲ ماهه دستگاه‌ها برای تهیه برنامه عملیاتی امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه، با موضوع اجرایی شدن رهنمودهای رئیس جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کارگروه امنیت غذا و تغذیه برگزار شد، گفت: به دستور رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی سال جاری ذیل سند ملی امنیت غذایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی ارائه کنند.

وی افزود: در سال جاری فرصت طلایی حاصل شده است که با توجه به رهنمودهای ریاست جمهوری، موضوعات مرتبط با قرار گرفتن غذای سالم در سفره مردم، اهتمام و تشریک مساعی در همه دستگاه‌های ذی نقش صورت پذیرد.

به گفته مطلق، «امنیت غذایی و غذای سالم» در اولویت برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال جاری قرار دارد.