مازیار ناظمی از اتهامات وارده تبرئه شد

مازیار ناظمی از اتهامات وارده تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام کرد دیوان عدالت اداری در شعبه تجدید نظر خود حکم هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری را نقض کرد و اتهامات به مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران را وارد ندانسته است.

براساس خبری که امروز منتشر شده بود با رد شدن شکایت رئیس فدراسیون در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از این فدراسیون خواهد رفت.

این در حالی است که تقاضای ماده ۷۵ ناظمی برای رأی تجدید نظر شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفت و در بررسی مجدد در شعبه هم عرض، رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری نقض گردید و دیوان عدالت اداری اتهامات به مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را وارد ندانسته است.

یادآوری می‌شود بر صولت مرتضوی وزیر کار و امور اجتماعی هم با اعتراض به رأی دادگاه تجدید نظر درخصوص محرومیت پنجساله از مناصب دولتی و با استفاده از ماده ۷۵ دیوان عدالت اداری در بررسی مجدد رأی برائت گرفت و با رأی اعتماد مجلس بعنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شد.

ماده ۷۵ دیوان عدالت اداری می‌گوید: “در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.”