مبادله بیش از ۶.۳ میلیون فقره چک

مبادله بیش از ۶.۳ میلیون فقره چک

به گزارش خبرگزاری مهر براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲,۶۵۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۵ درصد و ۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱,۳۵۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در بهمن ماه سال گذشته، ۵۰.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۸ درصد، ۱۰.۸ درصد و ۷.۵ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۰.۸ درصد)، اصفهان (۷.۷ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی کاهش یافت

در یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲,۳۳۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۱ درصد و ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۱ درصد و ۸۷.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در دی ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۶ درصد و ۸۸.۷ درصد و در بهمن ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۱.۹ درصد و ۸۸.۸ درصد بوده است.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱,۲۲۴ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۶ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۲ درصد)، البرز (۹۲.۲ درصد) و خوزستان (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵ درصد)، خراسان شمالی (۸۶.۲ درصد) و لرستان (۸۶.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز (۹۰.۷ درصد)، گیلان (۸۹.۶ درصد) و بوشهر (۸۹.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه (۶۲ درصد)، کرمان (۷۵.۵ درصد) و اصفهان (۷۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

۷ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد

بیش از ۵۶۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۲۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹ درصد و ۱۲.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در دی ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۱۱.۳ درصد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸.۱ درصد و ۱۱.۲ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۱ درصد و از نظر ارزش ۹.۴ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵ درصد)، خراسان شمالی (۱۳.۸ درصد) و لرستان (۱۳.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (۷.۸ درصد) و خوزستان (۸.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۳۸ درصد)، کرمان (۲۴.۵ درصد) و اصفهان (۲۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (۹.۳ درصد)، گیلان (۱۰.۴ درصد) و بوشهر (۱۰.۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع : مهر