موافقت با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه

موافقت با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول‌ و اعتبار در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی موافقت کرد.

منبع : مهر