موزه‌های برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند

موزه‌های برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مراسمی موزه های برتر مفرفی شدند. در این مراسم موزه خلاقیت و معماری در شاخص‌های بازدید –پژوهش – فعالیت در فضای مجازی و آموزش به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص‌های کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی – خلاقیت و نوآوری – مناسب سازی برای معلولین با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شاخص‌های آموزش- کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در شاخص‌های نگهداری و حفاظت – اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیکی- روز جهانی موزه – توسعه مدیریت – خلاقیت و نوآوری – پژوهش- معرفی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۲ و در شاخص آ موزش با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه جندی شاپور در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص‌های آموزش-گ ردآوری- روز جهانی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص‌های فعالی ت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۲ و در شاخص بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه چهلستون در شاخص‌های آموزش و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص اعمال استانداردهای فن ی و توسعه فیز یکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه بانک ملی ایران در شاخص‌های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی – پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص‌های معرفی -گردآوری – توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص آموزش با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هفت تپه) موزه هفت تپه (در شاخص نگهداری و حفاظت به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه ف یزیکی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص‌های آموزش و معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

مجموعه موزه‌های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خالاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآور ی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

چینی خانه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت ۱۴. موزه دانشگاه جنگ) خانه تیمورتاش (در شاخص بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در شاخص‌های اعمال استانداردهای فن ی و توسعه فیزیک ی و تالش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالی ت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه هنر مشکین فام در شاخص گردآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص. گردآوری و توسعه مدیریت به عنوان موزه برگزیده انتخاب.

موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب در شاخص‌های توسعه مدیریت – معرفی و بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه خودروهای تاریخی و دست ساز یزد در شاخص مناسب سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه خیابان ولی عصر در شاخص پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تالش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب.

.موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص. کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه برزک در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص تالش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

سراموزه رهگشای در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب.

موزه مقدم در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب سازی موزه‌ها برای استفاده معلولی ن و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

خانه موزه خیمه شب بازی ایران در شاخص‌های آموزش – تالش برا ی بقا و معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه ملی علوم و فناوری در شاخص‌های بازدید – آموزش -گردآوری -معرفی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی- پژوهش -کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه هنرهای تزئینی اصفهان در شاخص‌های آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت خانه-موزه بتهوون) چمن آرا (در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

باغ موزه نگارستان در شاخص فعال ت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس هرمزگان-بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت موزه گرمابه علی قلی آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت غار موزه وزیری در شاخص.

خلاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص تالش برای بفا با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه آب یزد در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۲ و در شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه بزرگ و منطقه‌ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی شهرستان اوز در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص پژوهش – فعالیت مجازی – بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه شهرداری اردبیل در شاخص.

بازدید- گردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیک ی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص گردآوری … با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیک ی با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه آبگینه و سفالینه‌ها در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه نفت سوزها در شاخص معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

منبع : مهر