گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه ۱۹ آبان هیئت وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیر نظامی) را به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

برخی از مواد اصلاح شده در این آئین نامه به شرح زیر است:

امکان واگذاری بررسی سانحه هوایی به سایر کشورها

ماده ۳ تبصره ۲: سازمان می‌تواند حسب تشخیص مطابق با استانداردهای بین‌المللی پیمان شیکاگو و پس از انجام تشریفات قانونی، تمام یا بخشی از فرآیند بررسی سانحه را در چارچوب موافقت‌نامه دو جانبه، به یک کشور و یا نهاد خارجی زیر نظر سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) واگذار نماید.

الحاق گروه‌های جدی کارشناسی به تیم بررسی سوانح

ماده ۹: بررسی سوانح و حوادث هوایی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان مربوطه در ۱۶ گروه با عناوین زیر با نظارت و مدیریت مسئول بررسی انجام می‌پذیرد:

گروه عملیات پرواز

گروه هواشناسی

گروه خدمات شدآمد (ترافیک) هوایی و فرودگاه

گروه شاهدان عینی

گروه دستگاه‌های ثبت و ضبط پروازی

گروه سازه

گروه پیشرانه (نیروی محرکه وسیله پرنده)

گروه سامانه (سیستم‌) های وسیله پرنده

گروه اسناد و مدارک تعمیر و نگهداری وسیله پرنده

گروه عوامل انسانی و پزشکی

گروه نجات

گروه کارآیی وسیله پرنده

گروه بررسی محل (سایت) سانحه

گروه بررسی استحکام و انسجام وسیله پرنده سانحه‌دیده

گروه عکس / فیلم ویدئویی

گروه ایمنی اتاقک (کابین) هواپیما

تیم بررسی سانحه اختیار تام بررسی محل وقوع سانحه را دارد

ماده ۱۰: به منظور حصول اطمینان از انجام بدون تأخیر، دقیق و کامل بررسی‌ها توسط اعضای کارگروه بررسی سوانح و حوادث هوایی موضوع ماده ۹ این آئین‌نامه، مسئول بررسی و یا به تشخیص وی سایر اعضای کارگروه یادشده باید با اختیار تام به محل سانحه اعزام شوند و به صحنه سانحه و لاشه وسیله پرنده، تمام بقایای مربوط از قبیل اطلاعات ثبت و ضبط‌شده پروازی، گزارش‌های شاهد یا شواهد عینی و مکالمات ضبط‌شده مراقبت پرواز و کلیه مستندات مربوط دسترسی و نظارت (کنترل) مستقیم داشته باشد.

ماده ۱۱: با شروع فرآیند بررسی سانحه یا حادثه، مسئول بررسی باید با اختیار تام، اعضای کارگروه بررسی سوانح و حوادث هوایی موضوع ماده ۹ این آئین‌نامه را انتخاب و بدون تأخیر و محدودیتی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط با جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مربوط و در صورت لزوم ارسال قطعات و مواد به آزمایشگاه‌ها و مؤسسات معتبر داخلی و یا خارجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از دستگاه‌های ثبت و ضبط پروازی و سایر مستندات مربوط، علل و عوامل وقوع سانحه را تعیین و در صورت لزوم ضمن ارائه توصیه‌های ایمنی، گزارش‌های مربوط را تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال نماید.

گروه بررسی سانحه، مستقل از سازمان هواپیمایی

مسئول بررسی سانحه، مستقل از دفاتر نظارتی سازمان و سایر ذی‌نفعان صنعت هوانوردی کشوری اقدام به بررسی سوانح و حوادث می‌کند و گزارش نهایی از طریق دفتر بررسی سوانح و حوادث مستقلاً منتشر می‌شود.

افشای مکالمات پروازی خلبانان ممنوع شد

ماده ۲۸- گزارش‌های نهایی مربوط به سوانح و حوادث و مدارک و اسناد مربوط باید در سازمان نگهداری شوند و در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرند. سازمان باید از اطلاعات دستگاه ثبت داده‌های هواپیما، ضبط مکالمات پروازی و رادیویی خلبانان، ثبت تصاویر و کلیه اسناد و سایر اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث حفاظت کند و از افشای آن برای مقاصدی غیر از بررسی سوانح و حوادث جلوگیری نماید.

گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

منبع : مهر