اهدای عضو معلم سمنانی به بیماران جان تازه بخشید

اهدای عضو معلم سمنانی به بیماران جان تازه بخشید

نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اهدای عضو معلم فداکار سمنانی به بیماران جان تازه بخشید، بیان کرد: رحمان میرزایی معلم بازنشسته در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.

وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی و آگاهی خانواده وی از این موضوع تصمیم خیرخواهانه خانواده این معلم به اهدای اعضای حیاتی آن مرحوم انجامید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: خانواده میرزایی پس از آگاهی اقدام پدرشان به دریافت کارت اهدای عضو وصیت نامه آن مرحوم را عملی و به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشیدند.

به گزارش مهر، در زمان مرگ مغزی سرعت عمل برای پیوند اعضای حیاتی دارای اهمیت بسزایی است.

منبع : مهر