بازار گردان‌ها درخواست کنند،دامنه نوسان ۲ برابر می‌شود

بازار گردان‌ها درخواست کنند،دامنه نوسان ۲ برابر می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عملیات بازار بورس تهران با اشاره به آخرین جزئیات ضوابط جدید تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در این بازار گفت: مطابق مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس تهران، بازار گردان می‌تواند در دوره فعالیت بازار گردانی، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را که نباید از حالت عادی کمتر باشد را به بورس پیشنهاد دهد.

مهدی زمانی سبزی به تصویب ضوابط مربوط به میزان تغییر دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازار گردانی در هیأت مدیره بورس تهران اشاره کرد و افزود: از آنجایی که سازمان بورس میزان تغییر دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازار گردانی را برعهده شرکت بورس گذاشته است، ضوابط مربوطه تهیه و به تصویب هیئت مدیره محترم بورس تهران رسید.

زمانی خاطرنشان کرد: بر این اساس افزایش دامنه نوسان موضوع این ماده پس از ارائه درخواست بازار گردان و تأیید مدیرعامل بورس تهران، مشروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دو برابر دامنه نوسان مجاز امکان پذیر می‌باشد.

معاون عملیات بازار اظهار داشت: بازار گردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل ۳ ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازار گردانی انجام داده باشد و در ۷۰ درصد روزهای فعالیت خود طی سه ماه گذشته در سمت بازار گردانی نماد مورد نظر، به طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.

وی ادامه داد: در صورت وجود چند بازار گردان در یک نماد، موافقت تمام بازارگردان‌های فعال در نماد مربوطه در خصوص افزایش دامنه نوسان الزامی است. در این صورت تعهدات بازار گردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازارگردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه نوسان قبلی افزایش می‌یابد.

طبق مصوبه مورخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ضوابط مربوط به مواد ۱۵،۲۱ و ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل است:

ضوابط مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۵:

با درخواست بازار گردانان موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشروط به افزایش پارامترهای حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته متناسب با میزان افزایش دامنه نوسان موافقت خواهد شد.

تبصره: در صورتی که حسب تشخیص معاونت نظارت بر بازار، ظن دستکاری قیمت یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، با درخواست بازار گردان موافقت نخواهد شد.

ضوابط مربوط به ماده ۲۱:

۱ -افزایش دامنه نوسان موضوع این ماده پس از ارائه درخواست بازار گردان و تأیید مدیرعامل بورس مشروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دو برابر دامنه نوسان مجاز امکان پذیر می‌باشد.

تبصره: میزان افزایش دامنه نوسان متناسب با شرایط بازار و وضعیت نماد توسط مدیرعامل بورس تعیین خواهد شد.

۲ -بازارگردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل ۳ ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازار گردانی انجام داده باشد و در ۷۰ درصد روزهای فعالیت خود طی سه ماه گذشته در سمت بازار گردانی نماد مورد نظر، به طور کامل تعهدات خود را ایفا نموده باشد.

۳ -ضمن موافقت تمام بازار گردان‌های فعال در آن نماد در خصوص افزایش دامنه نوسان، تعهدات بازار گردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازار گردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه نوسان قبلی افزایش یابد (ارائه مستندات حسب مورد منابع نقد و سهام در این خصوص الزامی است).

۴ -ایفای تعهدات بازار گردان در دوره افزایش دامنه نوسان مانع از ایفای بازار گردان خارج از دوره مزبور نمی‌شود.

تبصره: در صورت عدم ایفای تعهدات بازار گردانی یا ظن دستکاری، دامنه نوسان به حالت عادی بازخواهد گشت.

ضوابط مربوط به ماده ۲۲:

در کلیه نمادهای معاملاتی دارای بازار گردان نیز حجم مبنا اعمال می‌گردد.

منبع : مهر